ALGEMENE VOORWAARDEN 4 VRIJHEID VAN SNEEK

De 4 vrijheid van Sneek  wordt georganiseerd door GrootSneek in samenwerking met de atletiek AV Horror . Om de 4 Mijl van Sneek goed en veilig te laten verlopen, gelden onderstaande voorwaarden en voorschriften. Waar loper(s), deelnemer(s), vrijwilliger(s) etc. staat, geldt man/vrouw.

Deelname

 1. Als deelnemer verklaar je dat je bekend bent met, en je onderwerpt aan deze Algemene voorwaarden en de reglementen.
 2. Deelname aan de 4 vrijheid van Sneek is alleen mogelijk ná inschrijving. Je inschrijving is definitief als de betaling heeft plaats gevonden (zie betalingsvoorwaarden).
 3. Deelname aan de 4 vrijheid van Sneek staat alleen open voor hardlopers. De minimumleeftijd met uitzondering van de Rabo kidsrun is 12 jaar.
 4. Het is niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel de wedstrijd te lopen. Ook kun je niet deelnemen per rolstoel, wheeler etc. Honden (al dan niet aangelijnd) mogen niet meegenomen worden.
 5. Deelnemers mogen zich niet laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel, behalve als hiervoor (uiterlijk 1 week voor de 4 vrijheid van Sneek) vooraf schriftelijk toestemming is gegeven door de 4 vrijheid van Sneek. Toestemming zal alleen in zeer uitzonderlijke gevallen worden verleend.
 6. De wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen. De medische staf heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.
 7. Instructies van politie, wedstrijdleiding, verkeersregelaars, medewerkers en vrijwilligers moeten direct en stipt worden opgevolgd. Deelnemers moeten de aangegeven looproute volgen en instructies rondom de start(vakken) opvolgen. Het niet opvolgen van instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

Aansprakelijkheid en veiligheid

 1. Elke deelnemer neemt deel op eigen risico. GrootSneek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of de beschadiging van persoonlijke eigendommen. Dit geldt ook voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behalve ten gevolge van grove schuld van de GrootSneek.
 2. Als deelnemer verklaar je dat je bekend bent met het feit dat deelname aan de 4 vrijheid van Sneek een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke gezondheid vereist is.
 3. De Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de run onverkort van kracht, behalve als dit uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan GrootSneek ontheffing verleend is.
 4. De wedstrijdleiding heeft het recht de route op bepaalde delen te wijzigen of de 4 vrijheid van Sneek voortijdig te beëindigen, op te schorten, te neutraliseren of helemaal af te lassen. Dit kan aan de orde zijn bij extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de run redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld en eventuele extra bestellingen.
 5. Van iedereen wordt verwacht geen enkele schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten op het parcours.
 6. De organisatie heeft opdracht gegeven aan een fotografiebedrijf en bedrijf dat video-opnames maakt alle deelnemers op het parcours te fotograferen en te filmen. Als een loper, om welke reden dan ook, niet of minder goed zichtbaar gefotografeerd of gefilmd wordt, aanvaarden GrootSneek en het fotografiebedrijf geen aansprakelijkheid of claims in deze.
 7. De deelnemer vrijwaart de 4 vrijheid van Sneek voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de 4 vrijheid van Sneek. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 8. Sponsoren van de 4 vrijheid van Sneek zijn op dezelfde voet als de organisator van de 4 vrijheid van Sneek uitgesloten van aansprakelijkheid.

Portretrecht en persoonsgegevens

 1. De 4 vrijheid van Sneek neemt de gegevens van de deelnemers op in een bestand. Dit bestand is voor eigen gebruik om deelnemers te informeren met nieuws over de 4 vrijheid van Sneek of de andere hardloopwedstrijden van AV Horror.
 2. Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de tijdens de 4 vrijheid van Sneek gemaakte foto’s en video’s. Ook gaan deelnemers akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film/video, TV, digitale en social media e.d. zonder daarvoor enige vergoeding te claimen.

Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling van de inschrijving vindt plaats door middel van een ideal overboeking na het doorlopen van de inschrijfmodule. Deelnemende bedrijven aan de business run ontvangen een factuur.

Annuleringsvoorwaarden

 1. Annuleren van uw inschrijving is niet mogelijk. Wel kunt u ten alle tijden uw startnummer overdragen aan iemand anders. Let hierbij wel op dat wanneer u zich voor 16 april 2020 heeft ingeschreven het startnummer gedrukt zal zijn met uw naam. Een andere loper draagt dus een startnummer voorzien van uw naam. In het tijdregistratiesysteem is de naam wel aan te passen. Digitaal zal het startnummer dus wel gekoppeld zijn aan de nieuwe loper. Neem voor het overdragen contact op met info@yingmedia.nl

In alle gevallen waarin de Algemene voorwaarden niet voorziet, beslist de organisatie of wedstrijdleiding.